Program wyborczy


ŚRODKI POMOCOWE DLA INFRASTRUKTURY
- pozyskiwanie funduszy unijnych (m.in. PROW, RPO, EFS) i Fun-duszu Norweskiego: dla wsparcia m.in. edukacji, dofinansowania projektów z zakresu budowy, rozbudowy i wyposażenia obiektów społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych (m.in. szkoły, przedszkole, żłobek, GOK, świetlice wiejskie, remizy OSP, place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska piłkarskie);
- pozyskiwanie funduszy krajowych dla wsparcia w zakresie budowy i remontu dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, oczyszczalni, kanalizacji, szeroko pojętej ekologii, w tym rozwój fotowoltaiki, tj. paneli słonecznych;
- opracowanie i wdrożenie długookresowego planu realizacji gminnych inwestycji infrastrukturalnych;
- opracowanie i wdrożenie planu gazyfikacji gminy;
- zapewnienie dostępu do wodociągu i kanalizacji dla mieszkańców;
- stworzenie Budżetu Obywatelskiego Gminy.

EDUKACJA I WYCHOWANIE
- opracowanie i wdrożenie wieloletniej polityki oświatowej gminy;
- racjonalne wykorzystanie wszystkich obiektów oświatowych;
- wprowadzenie darmowych posiłków dla dzieci w placówkach edukacyjnych;
- optymalizacja dowozów dzieci do placówek oświatowych;
- tworzenie warunków dla funkcjonowania edukacji pozaszkolnej;
- wsparcie nauczycieli w zakresie dodatków do płac i podwyższania kwalifikacji.

SPORT, KULTURA I INTEGRACJA SPOŁECZNA
- opracowanie wieloletniej strategii rozwoju sportu na terenie gminy;
- przegląd i modernizacja istniejących obiektów sportowych;
- remont i budowa świetlic wiejskich w sołectwach, które tego wymagają;
- wsparcie działań w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego;
- aktywizacja mieszkańców sołectw poprzez dofinansowanie imprez integracyjnych, sportowych i kulturalnych;
- wsparcie dla stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy;
- stworzenie systemu ułatwień w dostępie mieszkańców do kina, teatru, opery, muzeum itp.;
- pomoc w pozyskaniu funduszy ministerialnych dla uzdolnionej  młodzieży.

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA
- stworzenie dodatkowej opieki zdrowotnej;
- wprowadzenie darmowych programów profilaktyki zdrowotnej;
- tworzenie ułatwień w dostępie do lekarzy specjalistów;
- pomoc dla matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych;
- pomoc osobom bezrobotnym;
- stworzenie systemu bezpośredniego wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA MAJĄTKIEM
- stworzenie udogodnień podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w tereny gminne i tworzących nowe miejsca pracy;
- stworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorców z terenu do świadczenia usług na potrzeby gminy;
- pomoc przedsiębiorcom w zakresie możliwości pozyskania wsparcia dla rozwoju firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy;
- zwiększenie nakładów na promocję Gminy Rokiciny oraz promocję firm, w celu przyciągania potencjalnych klientów, inwestorów i nowych mieszkańców;
- oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych, w tym zmniejszenie kosztów usług dla gminy (np. obsługa prawna);
- przegląd majątku gminnego w kontekście zagospodarowania terenów pod nowe inwestycje;
- podjęcie działań zmierzających do przyłączenie terenów gminnych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
- pomoc prawna dla mieszkańców ;
- systematyczna budowa lub remont dróg, chodników oraz oświetlenia na terenie gminy;
- zwiększenie roli sołtysów w sprawach dotyczących sołectw;
- wsparcie Policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców;
- stworzenie kompleksowej obsługi interesanta w urzędzie gminy;
- stałe podnoszenie kwalifikacji urzędników gminnych.

 

Spotkania przedwyborcze

4 października 2018 roku, godz. 18.00
Maksymilianów

4 października 2018 roku, godz. 19.00
Janków

5 października 2018 roku, godz. 18.00
Nowe Chrusty

5 października 2018 roku, godz. 19.00
Wilkucice

Wyraź swoją opinię

 

Facebook

 

Licznik odwiedzin